Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní pojmy používané nejen v aerodynamice

17. 4. 2018

A

Aerodynamické zkroucení :        Změna úhlu nulového vztlaku podél rozpětí křídla.        

Autostabilní  profil:         Profil s takovou změnou polohy působiště vztlaku, že při změně úhlu náběhu vzniklý moment vrací profil směrem k původnímu úhlu náběhu.         

Aerodynamický  vztlak :               Složka výsledné aerodynamické síly ve směru vztlakové osy.   

B

Bod přechodu:                 Místo, v němž laminární mezní vrstva přechází do turbulentní.

C

Centráž :             Vzdálenost těžiště letadla za náběžnou hranou, vyjádřená zpravidla v procentech délky střední aerodynamické tětivy.

D

Drak letadla:      Konstrukce letadla bez pohonných jednotek, příslušenství a výstroje.                

G

Geometrická štíhlost křídla :         poměr rozpětí křídla k jeho střední hloubce, popř. poměr druhé mocniny rozpětí k ploše křídla    

Geometrické zkroucení   :             změna úhlu, který svírají tětivy jednotlivých profilů podél rozpětí křídla             

H

Hloubka profilu   :             vzdálenost průmětů náběžné a odtokové hrany na tětivu profilu          

Hloubka křídla :  vzdálenost průmětů náběžné a odtokové hrany na tětivu profilu v rovině rovnoběžné s rovinou souměrnosti křídla        

I

Indukovaný odpor     :     část odporu související se vznikem vztlaku na křídle konečného rozpětí                

K

Kýlovka :                nepohyblivá část svislých ocasních ploch            

L

Laminární mezní vrstva:  mezní vrstva, v níž je proudění tekutiny laminární         

Laminární profil     :            profil, při jehož obtékání se v důsledku jeho tvaru vytváří po značné části potrchu laminární mezní vrstva  

N

Nosná plocha  :   část draku vytvářející při letu rozhodující podíl vztlaku

M

Mezní vrstva :      tenká vrstva tekutiny přiléhající k povrchu tělesa, v níž mají na pohyb tekutiny výrazný vliv viskózní síly                

P

Plocha křídla :      plocha průmětu obrysu křídla do roviny tětiv profilů     

Polára :   grafické znázornění závislosti součinitele vztlaku na součiniteli odporu                

Profilový odpor :               celkový odpor křídla zmenšený o indukovaný odpor    

Prohnutí střední křivky :                 maximální vzdálenost střední křivky od tětivy profilu, měřená v procentech jeho hloubky                

Působiště vztlaku    :        průsečík výsledné aerodynamické síly s přímkou totožnou se vztažnou tětivou              

R

Reynoldsovo číslo  :         poměr součinu rychlosti proudění a vztažné délky obtékaného tělesa ke kinematické vazkosti prostředí            

Rozpětí křídla :    vzdálenost průmětu nejvzdálenějších konců křídla do vodorovné roviny           

S

Stabilizátor :         pevná část vodorovných ocasnách ploch            

Střední křivka profilu  :   křivka určující prohnutí profilu

Svislé ocasní plochy :        SOP, svislé plochy, jak nepohyblivé tak i pohyblivé (kormidla)

Směrovka:           pohyblivá část svislých ocasních ploch  

T

Tětiva profilu  :   základní vztažná úsečka, která určuje souřadný systém definující geometrické tvary profilu a základní směr pro určení úhlu náběhu              

Turbulentní mezní vrstva :            mezní vrstva, v níž je proudění tekutiny turbulentní a vyznačuje se příčnými pohyby nahodilého charakteru                

U

Úhel nastavení křídla :    úhel mezi vztažnou tětivou křídla a směrem podélné osy letounu         

Úhel náběhu letadla  :     úhel mezi podélnou osu letadla a směrem vektoru rychlosti     

Úhel náběhu profilu :       úhel mezi tětivou profilu a vektorem rychlosti

Úhel nulového vztlaku : úhel náběhu křídla, při němž vztlak je roven nule          

Úhel přetažení: úhel náběhu, při němž vzniká intenzivní odtržení proudu na křídle nebo na profilu         

Úhel šípu :            úhel mezi danou vztažnou čarou podél rozpětí křídla a kolmicí na rovinu souměrnosti křídla, jako vztažná čára se obvykle užívá spojnice čtvrtinových bodů           

Úhel vzepětí  :    úhel, který svírá příčná osa letadla s průmětem aerodynamické osy křídla do roviny kolmé na podélnou osu letadla

Úplav :     oblast zvíření tekutiny za tělěsem, ve které se změnil celkový tlak        

V

Vztlaková čára : grafické znázornění závislosti součinitele vztlaku na úhlu náběhu           

Vztlak :    síla působící proti směru tíhové síly       

Vzepětí :   křídla je zvednutí konců křídel nad vodorovnou rovinu v níž leží kořen křídla

Vodorovné ocasní plochy :    VOP, vodorovné plochy, jak nepohyblivé tak i pohyblivé (kormidla)     

Výškové kormidlo :           pohyblivá část vodorovných ocasních ploch      

Z

Zúžení křídla :     poměr hloubky křídla v rovině souměrnosti k hloubce na konci rozpětí